Site icon Odškodné za zrušenie a meškanie letu. Kompenzácia s ClaimWin

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Pravidlách ochrany osobných údajov

Aktualizované: 25.5.2018

Vaše súkromie je pre spoločnosť Studio JS, s.r.o. veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď komunikujete s našimi odborníkmi, navštívite webstránku www.meskanieletu.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia, objednáte si naše Služby.

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť. Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť zásad a pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Studio JS, s.r.o.

Účely a právny základ:

Spoločnosť Studio JS, s.r.o. spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa Služieb, podpornú komunikáciu v predzmluvnej fáze aj po uzatvorení zmluvy na poskytovanie Služieb.

Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Studio JS, s.r.o. poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa poskytovania.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri komunikácii spoločnosťou Studio JS, s.r.o.:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov.

Účel a právny základ:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Studio JS, s.r.o. poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri uzatvorení zmluvy so spoločnosťou Studio JS, s.r.o.

 

Bežné osobné údaje:

Ak si objednáte Služby spoločnosti Studio JS, s.r.o., spoločnosť Studio JS, s.r.o. zhromažďuje vaše meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, číslo bankového účtu, rezervačné číslo objednávky u prepravcu, čísla a dátumy letov, ktoré ste využili/mali na základe prepravnej zmluvy využi.

Vyššie uvedené údaje spracovávame, aby sme Vám mohli poskytnúť naše Služby. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti.

Osobitná kategória osobných údajov:

Výnimočne spracovávame aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorou sú biometrické údaje obsiahnuté vo vašich cestovných dokladoch.

Informácie o biometrických údajoch spracovávame za účelom preukázania oprávnenia vybavovať Váš nárok voči leteckým dopravcom zabezpečujúcim prepravu cestujúcich, ktorí sú príjemcami týchto osobných údajov. S vybavovaním niektorých nárokov nám môžu pomáhať advokátske kancelárie.

Právnym základom na spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov je plnenie zmluvy.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Studio JS, s.r.o. je spoločnosť, ktorej predmet činnosti predpokladá aj medzinárodné pôsobenie. Za účelom poskytovania Vami objednaných Služieb možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností v iných krajinách.

V závislosti od Služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste v minulosti uzatvorili zmluvu. Týmito príjemcami sú predovšetkým leteckí dopravcovia zabezpečujúci prepravu cestujúcich, cestovné agentúry, cestovné kancelárie. Ďalej sú to subjekty, ktoré poskytujú významné informácie a podporu za účelom získania plnenia pre klienta zo zmluvy, a to letiská a úrady civilného letectva v rôznych krajinách, advokátske kancelárie.

Spoločnosť Studio JS, s.r.o. tiež na žiadosť klienta využíva kuriérske spoločnosti na odosielanie dokumentov obsahujúcich osobné údaje.

Iné sprístupnenie informácií:

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia vyplývajúceho z účinnej legislatívy, napr. platného predvolania, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu Spoločnosti Studio JS, s.r.o. alebo jej časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že to povoľujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Súbory cookie a podobné technológie

Webové lokality:

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.apra.sk, a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Analytické služby

  • Google: Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

Sociálne siete:

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách www.meskanieletu.sk a profiloch spoločnosti Studio JS, s.r.o. na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).

Deti mladšie ako 16 rokov

Hoci Služby nie sú priamo určené osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom poskytnutia Služieb na základe zmluvy uzatvorenej s osobou staršou ako 18 rokov. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta staršieho ako 18 rokov.

Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží.

Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Zodpovednou osobou pre ochranu vašich osobných údajov je pán Ing. Bc. Juraj Švancár, na ktorú sa môžete v tejto problematike obrátiť – gdpr@studiojs.sk.

Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo vyžiadať si od Spoločnosti Studio JS, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť na dozorný orgán. Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, ďalej ak si chcete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov, prosím, pošlite nám Vašu požiadavku na e-mail gdpr@studiojs.sk .

Exit mobile version