NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004

z 11. februára 2004,

ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91(Text s významom pre EHP).

Článok 1- Predmet
Článok 2 - Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) „ letecký dopravca “ znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou;

b) „ prevádzkujúci letecký dopravca “ znamená leteckého dopravcu, ktorý na základe zmluvy s cestujúcim, alebo v mene inej osoby, právnickej alebo fyzickej majúcej zmluvu s takým cestujúcim, vykoná alebo zamýšľa vykonať let;

c) „dopravca Spoločenstva “ znamená leteckého dopravcu s platnou prevádzkovou licenciou udelenou členským štátom v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (1);

d) „cestovná kancelária“ znamená, s výnimkou leteckého dopravcu, organizátora v zmysle článku 2, bodu 2 Smer-nice Rady 90/314/EHS z 13.júna1990 obalíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (2);

e) „balík služieb“ znamená tie služby, ktoré sú definované v článku 2, bode 1 smernice 90/314/EHS;

f) „letenka“ znamená platný dokument oprávňujúci na prepravu, alebo rovnocenné oprávnenie v nepapierovej forme, vrátane elektronickej formy, vydaný alebo povolený leteckým dopravcom alebo jeho splnomocneným zástupcom;

g) „rezervácia“ znamená skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný dôkaz, z ktorého vyplýva, že rezervácia bola potvrdená a zaregistrovaná leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou;

h) „cieľové miesto“ znamená miesto na letenke predloženej pri odbavovacom pulte alebo v prípade priamo prípojných letov, cieľové miesto posledného letu; použiteľné náhradné prípojné lety sa neberú do úvahy, ak sa dodrží pôvodný plánovaný čas príletu;

i) „osoba so zníženou pohyblivosťou“ znamená každú osobu, ktorej pohyblivosť je pri používaní dopravy znížená z dôvodu telesnej nespôsobilosti (senzorickej, motorickej, trvalej alebo prechodnej), duševného poškodenia, veku alebo z akejkoľvek inej príčiny, a ktorej situácia si vyžaduje osobitnú pozornosť a prispôsobenie služieb dostupných všetkým cestujúcim, osobným potrebám takej osoby;

j) „odmietnutie nástupu do lietadla“ znamená odmietnutie prepravy cestujúcich, hoci sa prezentovali na nástup podľa podmienok stanovených v článku 3 ods. 2 okrem prípadov, keď existujú oprávnené dôvody na odmietnutie nástupu do lietadla v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo nedostatočnými cestovnými dokumentmi;

k)„dobrovoľník“ znamená osobu, ktorá sa prezentovala na nástup do lietadla podľa podmienok stanovených v článku3 ods. 2 a kladne reagovala na výzvu leteckého dopravcu adresovanú cestujúcim, ktorí sú pripravení, aby sa za proti-službu vzdali svoje rezervácie;

l) „zrušenie“ znamená neuskutočnenie letu, ktorý bol predtým plánovaný, a na ktorý bolo aspoň jedno miesto rezervované.

Článok 3 - Pôsobnosť
Článok 4 - Odmietnutie nástupu do lietadla
Článok 5 - Zrušenie
Článok 6 - Meškanie
VII. Splnomocnenie a oprávnenia
VIII. Odmena Poskytovateľa
IX. Zánik zmluvy
X Ochrana osobných údajov
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia
XI. Záverečné ustanovenia